Informacja RODO

Informacja o danych osobowych dla klientów BALINESE MASSAGE (EXPOL Elżbieta Wiesławska)

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych klientów jest EXPOL Elżbieta Wiesławska, zwana dalej firma z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Szewska 18, 50-139 Wrocław

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Inspektorem ochrony informacji jest Elżbieta Wiesławska, adres korespondencyjny jak dla firmy, adres e-mail rodo@balinesemassage.pl , telefon 717585467

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla których firma przetwarza dane osobowe jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług,
 2. Sprzedaż voucherów przez internet

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na firmie (art.6 ust.1 c RODO) – w zakresie rozliczeń i innych,
 • wykonanie umowy o świadczenie usług (art. 6 ust.1b RODO)
 • prawnie uzasadniony interes firmy (art.6 ust.1 f) RODO) – wypełnienie obowiązków wynikających z RODO, aby nie narazić się na kary finansowe i wszelką inną odpowiedzialność
 • zgoda klientów (art.6 ust.1 a RODO) – jeżeli wykorzystanie danych osobowych klientów nie jest konieczne do wykonywania umowy o świadczenie usług, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu firmy, firma może uzyskać od klientów zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Spółka przekazuje dane osobowe klientów następującym kategoriom podmiotów:

 1. biurom rachunkowym i księgowym współpracującym z firmą,
 2. doradcom prawnym, podatkowym, audytorom i wszelkim innym podmiotom świadczącym na rzecz firmy usługi doradcze i konsultingowe,
 3. podmiotom wspierającym sprzedaż internetową
 4. upoważnionym współpracownikom firmy.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia ostatniej umowy o świadczenie usługi zawartej z klientem.

Jakie są prawa zleceniobiorców w związku z przetwarzaniem danych osobowych?*

Każdy klient ma prawo dostępu do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Spółka przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie firmy. Ponadto, firma udostępnia adres rodo@beautybalineseboutique.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia zleceniobiorca może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy Spółka będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG?

Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych klientów poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych klientów jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Firma nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.